Sunday, October 24, 2010

TURKISH

Hello
Merhaba!
MARE-HA-BA


Good evening
İyi akşamlar!
EE AK-SHAM-LAR

Good-bye
Hoşçakal!
HOSH-CHA-KAL

How are you?
Nasılsın?
NA-SEL-SIN

I am fine, and you?
İyiyim, sen nasılsın?
EE-IM, SEN NA-SEL-SIN

Not very well.
Çok iyi değil.
CHOK EEYI DEY-EEL

Thank you
Teşekkür ederim.
TE-SH-QU-ERR ED-ERR-IM


You’re welcome
Birşey değil. (in response to “Thank you”)
BEER-SHEY DEY-EEL


Please

Lütfen.
LUT-FEN

Do you speak English?
İngilizce konuşur musunuz?
İngilizce biliyor musunuz?
INN-GLIZ-JE CON-NUSH-OR MUS-UN-UZ

(BILL-IYOR)

I don’t speak Turkish

Türkçe bilmiyorum!
TURK-JEH BILL-MI-YOR-UM

I don’t understand

Sizi anlamıyorum.
SI-ZI ANN-LA-MA-YOR-UM

Could you please repeat
Şunu tekrar edebilir misiniz?
SHU-NU TEK-RA ED-EBB-ILL-EAR MISS-IN-IZ


Pleased to meet you

Tanıştığımıza sevindim./Memnum oldum
TAN-ISH-TI-IM-IZA SEV-IN-DIM/ MEM-NUM-OLL-DUM


Where is the washroom?
Afedersiniz, tuvalet nerede?
AFF-ED-DER-SIN-IZ TOO-WA-LET NER-REY-DE

How much does it cost?
Ne kadar?
NAY KAD-ARMay I speak to [Name]?
[Name] ile görüşebilir miyim?
... ILL-EH GOR-EH-SHEBB-ILL-EAR ME-YIM


I am sorry
Özür dilerim.
Pardon!
OUZ-UR DILL-EAR-IM

PARR-DON

Excuse me
Afedersiniz.
AFF-ED-DAR-SAN-IZ

Can you help me?
Yardım edebilir misiniz?
YARR-DIM ED-EBB-ILL-EAR MISS-IN-IZ

Yes
Evet.
EV-ET

No
Hayır.
HI-EAR

I don’t know
Bilmiyorum.
BILL-ME-YOR-UM
Okay/Alright
Tamam
TAM-AM

Welcome Hoş Geldiniz HOSH GEL-DIN-IZ

We came well(response to hoş geldiniz)
Hoş Bulduk
HOSH

No comments:

Post a Comment